grp

Gross Rating Points

Počet oslovení jedného percenta populácie.

Gross Rating Points (GRP) znamená hrubý zásah cieľovej skupiny. Je to metrika, ktorú inzerenti používajú na určenie toho, ako a kde umiestňovať reklamy a aké televízne siete používať na preukázanie toho, že za to peniaze stoja. Metrika GRP zobrazuje počet oslovení jedného percenta populácie.

Meranie GRP

Cieľom metriky GRP je zmerať počet zobrazení vo vzťahu k počtu ľudí v publiku pre reklamnú kampaň. GRP je výsledkom percenta publika, ktoré oslovila reklama, vynásobené frekvenciou, ktorú vidia v danej kampani.

GRP (%) = dosah (% osloveného publika) x frekvencia (počet zobrazení reklamy)

Alternatívne je možné GRP vypočítať vo vzťahu k počtu zobrazení:

GRP (%) = 100 x zobrazení (#) ÷ definovaná populácia (#)

Príklad GRP

Kampaň poskytuje priemernú frekvenciu 5 zobrazení na 1 000 000 oslovenej populácie (vo veku 18 - 34 rokov), z priemernej celkovej populácie 70 000 000.

GRP = (1 000 000/70 000 000) x 5

GRP = 1,43% x 5

GRP = 7,15

Metrika TRP 

GRP si nezamieňajte s metrikou TRP (Target Audience) alebo cieľovými hodnotiacimi bodmi. TRP merajú dosah a frekvenciu s konkrétnym cieľovým publikom, na rozdiel od širšej populácie. 
 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.