Všeobecné obchodné podmienky k zmluve o dielo

Všeobecné obchodné podmienky k zmluve o dielo

spoločnosti Vivantina, s.r.o., so sídlom: Kmeťova 13, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 519 344, DIČ: 2120359032, IČ DPH: SK2120359032, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 39997/V

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán zmluvy o dielo uzatvorenej medzi spoločnosťou Vivantina, s.r.o., so sídlom: Kmeťova 13, 040 01 Košice-mestská časť Staré Mesto, IČO: 50519344, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 39997/V, ako zhotoviteľom (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) a druhou stranou – právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom ako Objednávateľom (ďalej len ako „Objednávateľ“) (Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako len „Zmluvné strany“).
 2. Zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom podpisu objednávky diela oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Objednávka“). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, a stávajú sa platnými a účinnými pre Zmluvné strany momentom podpisu Objednávky oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávka obsahuje ustanovenia odlišné od ustanovení VOP, ustanovenia Objednávky a jej príloh majú prednosť. Nie je vylúčené, aby Zmluvné strany za účelom dohody osobitných zmluvných podmienok odlišných od VOP uzatvorili aj osobitnú zmluvu. Ustanovenia takejto osobitnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP (ďalej len ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“).
 3. Vylúčiť uplatnenie VOP alebo ich časti môžu Zmluvné strany iba písomnou dohodou v Objednávke alebo v osobitnej zmluve.
 4. VOP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa: www.vivantina.com.

II. Predmet Zmluvy o dielo

 1. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo: zhotovenie webovej stránky na doméne špecifikovanej v Objednávke, prípadne iné v prílohe Objednávky špecifikované dielo, a to v súlade so špecifikáciou diela, cenovou kalkuláciou a časovým harmonogramom, ktoré sú prílohami Objednávky, a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu podľa Zmluvy o dielo dohodnutú v Objednávke.
 2. Vzhľadom na charakter vykonávaného diela Objednávateľ berie na vedomie, že dielo bude Zhotoviteľom vykonávané využívaním internetu.
 3. Podpisom Objednávky Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na vytvorenie diela nevyhnutné.

III. Termín, miesto a spôsob plnenia

 1. Miesto plnenia je sídlo Zhotoviteľa.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do troch mesiacov odo dňa uzatvorenia Zmluvy o dielo, ak v Objednávke nie je uvedený iný termín, pričom presný harmonogram prác so stanovením konkrétnych termínov realizácie diela sa Zhotoviteľ zaväzuje stanoviť do 3 dní od úhrady zálohovej faktúry v zmysle Zmluvy o dielo.
 3. Dodržanie času plnenia záväzkov zo Zmluvy zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje dodať Zhotoviteľovi potrebné podklady pre zhotovenie diela, najmä logo a grafické materiály, ktoré majú byť súčasťou diela, textové informácie pre zhotovenie diela, ktoré požaduje do diela zapracovať, vo forme a štruktúre, ktoré budú vzájomne dohodnuté. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi podklady podľa predchádzajúcej vety bezodkladne po podpise Objednávky, najneskôr však do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa podpisu Objednávky. V prípade, že Objednávateľ podklady neodovzdá alebo ich neodovzdá kompletné v termíne uvedenom v predchádzajúcej vete, Zhotoviteľ nie je povinný začať s vykonávaním diela až do momentu odovzdania kompletných podkladov bez nedostatkov. O počet dní omeškania Objednávateľa s odovzdaním podkladov potrebných na vyhotovenie diela sa predlžuje čas vykonania a dodania diela dohodnutý v Zmluve o dielo.
 5. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi doplňujúce podklady alebo informácie v prípade, že podklady a informácie poskytnuté Zhotoviteľovi podľa ods. 4 tohto článku VOP nebudú postačovať na riadne vykonanie diela, a to v lehote do 2 pracovných dní od ich vyžiadania Zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyžiadať si podklady podľa predchádzajúcej vety od Objednávateľa vpísomnej forme (postačí e-mailom). Ak sa Objednávateľ s odovzdaním podkladov omešká, o počet dní omeškania Objednávateľa s odovzdaním podkladov potrebných na vyhotovenie diela sa predlžuje čas vykonania a dodania diela dohodnutý v Zmluve o dielo.
 6. Ak Objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť alebo nepredloží Zhotoviteľovi potrebné podklady ani v primeranej lehote stanovenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ oprávnený od Zmluvy o dielo odstúpiť. Ak Zhotoviteľ odstúpil od Zmluvy o dielo pre omeškanie Objednávateľa, patrí Zhotoviteľovi cena za dielo, na ktorú má nárok na základe Zmluvy o dielo. Od tejto ceny sa však odpočíta to, čo Zhotoviteľ ušetril nevykonaním diela v plnom rozsahu.
 7. Objednávateľ zodpovedá za to, že ním poskytnuté informácie a podklady potrebné na zhotovenie diela sú pravdivé a neobsahujú žiadne faktické chyby. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené porušením povinnosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Zmluvné strany vylučujú uplatnenie § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 8. Informácie a podklady potrebné na zhotovenie diela poskytnuté Objednávateľom Zhotoviteľovi nesmú obsahovať žiadne vulgarizmy, politický, xenofóbny, rasistický alebo iný nežiaduci obsah. V prípade, ak v nich bude takýto obsah obsiahnutý, Zhotoviteľ ho nepoužije pri zhotovení diela.

IV. Práva a povinnosti Zmluvných strán

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne, včas, s náležitou odbornou starostlivosťou a za podmienok dohodnutých vo VOP a v Objednávke a jej prílohách.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na základe podkladov dodaných Objednávateľom a v súlade s jeho pokynmi.
 3. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, ak zo Zmluvy o dielo alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Pri vykonávaní diela inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
 4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo ešte pred časom dohodnutým na vykonanie diela podľa Zmluvy o dielo.
 5. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať včase dohodnutom na vykonanie diela. Objednávateľ je povinný dielo prevziať aj pred časom dohodnutým na vykonanie diela.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku ním rozumne požadovanú súčinnosť nevyhnutne potrebnú na riadne vykonávanie diela tak, aby bolo možné dodržať lehoty plnenia podľa týchto VOP a Objednávky.
 7. Ak Zhotoviteľa zdržali vo vykonávaní diela okolnosti na strane Objednávateľa, patrí mu za to primeraná náhrada.
 8. Na každej webstránke vytvorenej Zhotoviteľom má Zhotoviteľ právo umiestniť krátky textový odkaz na webstránku Zhotoviteľa. Objednávateľ súhlasí s tým, že ukážky webstránky vyhotovené Zhotoviteľom pre Objednávateľa môže Zhotoviteľ použiť na svoju propagáciu, napríklad na webstránkach Zhotoviteľa, v tlačových informáciách, či v akejkoľvek inej reklamnej komunikácii ako referenciu Zhotoviteľa.

V. Cena za dielo a platobné podmienky

 1. Cena za dielo je Zmluvnými stranami dohodnutá v Objednávke a uvádza sa bez DPH.
 2. Zhotoviteľ je oprávnený cenu za dielo navýšiť o príslušnú sadzbu DPH podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.
 3. Zmluvné strany sa dohodli na zaplatení ceny za dielo nasledovným spôsobom:
  a) prvú časť ceny za dielo vo výške 50% z celkovej ceny za dielo zaplatí Objednávateľ na základe zálohovej faktúry vystavenej Zhotoviteľom po podpise Objednávky;
  b) zostávajúcu časť ceny za dielo vo výške 50 % z celkovej ceny za dielo zaplatí Objednávateľ na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po riadnom odovzdaní a prevzatí diela; v konečnej faktúre Zhotoviteľ zohľadní platbu podľa písm. a) tohto odseku VOP. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je akceptačný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúry vystavené Zhotoviteľom podľa ods. 3 tohto článku VOP v lehote splatnosti 7 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, a to prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v Objednávke.
 5. Na základe dohody Zmluvných strán môže byť splatnosť faktúry predĺžená. Predĺženie splatnosti faktúry má vplyv na celkovú cenu za dielo, a to nasledovne:
  a) platba vopred – 2 % z fakturovanej sumy
  b) 14 dňová splatnosť + 1,5 % z fakturovanej sumy
  c) 30 dňová splatnosť + 3% z fakturovanej sumy
  d) 45 dňová splatnosť + 5% z fakturovanej sumy.
  e) Platba vopred a/alebo prípadné predĺženie splatnosti faktúr sú dohodnuté vždy v Objednávke.
 6. Objednávateľ dáva súhlas na elektronické zasielanie faktúr. Elektronické faktúry budú zasielané na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v Objednávke alebo oznámená Objednávateľom Zhotoviteľovi prostredníctvom e-mailu.
 7. Odmena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania fakturovanej čiastky na bankový účet Zhotoviteľa určený v Objednávke.
 8. Faktúra vystavená Zhotoviteľom podľa týchto VOP musí obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
 9. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,25 % z neuhradenej čiastky vrátane DPH za každý, aj začatý deň omeškania.
 10. Dohodnutá cena za dielo môže byť navýšená o cenu prác navyše vykonaných na základe písomnej objednávky Objednávateľa alebo na základe vzájomne potvrdenej emailovej komunikácie osôb zodpovedných za komunikáciu v rámci realizácie predmetu diela. Ak cena prác navyše nebude Zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasená spolu s rozsahom prác navyše podľa predchádzajúcej vety, je Zhotoviteľ oprávnený za práce navyše fakturovať primeranú cenu, a to s ohľadom na pôvodne dohodnutú celkovú cenu za dielo a pôvodne dohodnutý rozsah prác. Dohodnutím prác navyše podľa prvej vety tohto odseku sa primerane predlžuje aj termín dodania diela.
 11. Ustanovenie obsiahnuté v ods. 10 tohto článku VOP platí rovnako aj v prípade, ak dôjde k zmene diela na žiadosť Objednávateľa.
 12. V prípade, ak sú podklady nekompletné a/alebo obsahujú nedostatky, pre ktoré je potrebné vykonať zmenu diela a Zhotoviteľ o tom Objednávateľa informoval a Objednávateľ netrval na tom, aby Zhotoviteľ vykonal dielo podľa nekompletných a nedostatočných podkladov, Zhotoviteľ je oprávnený primerane zvýšiť cenu za vykonanie zmeneného diela a predĺžiť čas vykonania diela dohodnutý v Objednávke. Výšku ceny za zmenené dielo a predĺženie času vykonania diela sa Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi bez zbytočného odkladu oznámiť. Objednávateľ sa zaväzuje zvýšenú cenu za vykonanie diela zaplatiť.
 13. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za dielo alebo jej časti má Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie diela do zaplatenia danej ceny za dielo alebo jej časti. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť z tohto dôvodu, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie.
 14. Predĺženie času dohodnutého na vykonanie diela z dôvodov uvedených v týchto VOP nemá vplyv na dohody o čase fakturácie ceny za dielo a povinnosti Objednávateľa cenu za dielo na základe faktúry Zhotoviteľa uhradiť v lehote splatnosti.

VI. Odovzdanie a prevzatie diela – Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo Objednávateľovi najneskôr v dohodnutom termíne elektronicky (prostredníctvom e-mailu), ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Objednávateľ je povinný dielo prevziať.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred odovzdaním diela konzultovať dielo s Objednávateľom. Objednávateľ výsledok činnosti Zhotoviteľa osobne prezrie a skontroluje pri odovzdaní. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany akceptačný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Podpisy Zmluvných strán na akceptačnom protokole môžu byť nahradené aj jeho odsúhlasením prostredníctvom e-mailu.
 3. Odovzdaním a prevzatím diela v súlade s týmito VOP nadobúda Objednávateľ vlastnícke právo k dielu a na Objednávateľa prechádza nebezpečenstvo škody na diele.

VII. Zodpovednosť za vady diela

 1. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému vo VOP a špecifikáciám obsiahnutým v prílohách k Objednávke.
 2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania.
 3. Objednávateľ je povinný si dielo prezrieť bezodkladne po jeho prevzatí. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré Objednávateľ pri konaní s odbornou starostlivosťou mohol alebo mal zistiť pri jeho prevzatí a neboli Zhotoviteľovi oznámené bez zbytočného odkladu po prevzatí Objednávateľom. Za vytknutie vád diela sa považuje aj zaznamenanie vád diela do akceptačného protokolu. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vytknuté vady odstrániť najneskôr do:
  a) 2 pracovných dní pri textových chybách,
  b) 2 pracovných dní pri grafických chybách,
  c) 1 pracovného dňa pri chybách spojených s hostingom (ak je súčasťou Objednávky).
 4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase uvedenom v odseku 2 tohto článku, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
 5. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady diela bezprostredne po ich zistení. Oznámenie musí obsahovať popis vady a dôvod, pre ktorý Objednávateľ považuje dielo za vadné. Zhotoviteľ po preskúmaní oznámenia vady diela oznámi Objednávateľovi, či vadu uznáva alebo neuznáva. Ak Zhotoviteľ vadu uzná, je povinný zaistiť nápravu reklamovaných vád najneskôr do 7 pracovných dní.
 6. Uplatnenie vád diela nemá vplyv na dohody v čase fakturácie ceny za dielo a povinnosti Objednávateľa cenu za dielo na základe faktúry Zhotoviteľa uhradiť v lehote splatnosti. Nárok na cenu za dielo vzniká Zhotoviteľovi odovzdaním diela bez ohľadu na vady existujúce včase odovzdania diela.
 7. Objednávateľ berie na vedomie, že pokiaľ je dielom vytvorenie webovej stránky, dielo je Zhotoviteľom vykonané na princípe open source riešenia prostredníctvom webového softvéru WordPress. Správa, funkčnosť a technický vývoj WordPressu je v réžii tretích osôb, v čoho dôsledku Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za jeho správu, funkčnosť a technický vývoj (napr. aktualizáciu pluginov). Objednávateľ preto zároveň berie na vedomie, že pokiaľ po odovzdaní a prevzatí riadne vykonaného diela dôjde k čiastočnej nefunkčnosti pluginu diela alebo niektorej z častí diela v dôsledku neskoršej správy a/alebo technického vývoja WordPressu (napr. neaktualizovanie pluginov, zmeny ich funkcionality), nepovažuje sa to za vadu diela.
 8. Po odovzdaní diela všetky úpravy diela ako napríklad editácie textov, obrázkov, pridávanie videí či článkov, je oprávnený realizovať Objednávateľ vlastnými pracovníkmi. Všetky zásahy do zdrojového kódu produktu, ako aj pridávanie pluginov a modulov CMS systému môže uskutočňovať výlučne Zhotoviteľ a ním poverená tretia osoba. Neoprávneným zásahom do zdrojového kódu preberá Objednávateľ zodpovednosť za správnu funkcionalitu produktu. Aktualizáciu pluginov a CMS systému zabezpečuje Zhotoviteľ. Prípadné aktualizácie CMS systému, pridávanie pluginov alebo prípadné iné zásahy do systému, sa považujú za servisný výkon, ktorý sa bude účtovať nad rámec ceny za dielo.
 9. Ak na strane Zhotoviteľa nastane taká okolnosť, ktorú nemohol v čase uzatvorenia Zmluvy predvídať, a v dôsledku ktorej nemôže dielo prepracovať alebo dokončiť, môže zároveň udeliť neodvolateľný súhlas Objednávateľovi, aby vady diela odstránil alebo dielo prepracoval sám alebo prostredníctvom tretej osoby; v prípade neudelenia súhlasu sa dielo považuje za nedodané a Objednávateľ vráti dielo Zhotoviteľovi a zdrží sa akéhokoľvek jeho použitia, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Ak Zhotoviteľ tento súhlas udelí, Objednávateľ je oprávnený dielo prepracovať sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a súčasne primerane znížiť výšku ceny podľa rozsahu anákladov prepracovania diela.

VIII. Práva duševného vlastníctva

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak vykonaním diela alebo poskytnutím služby podľa týchto VOP a Objednávok dôjde k vytvoreniu autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon vznení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas na použitie diela, vrátane akýchkoľvek jeho častí a zložiek v časovo a územne neobmedzenom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu (ďalej len „Licencia“). Licencia sa udeľuje aj ku všetkým opravám, doplneniam alebo modifikáciám a na všetky spôsoby použitia diela v zmysle Autorského zákona.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za udelenie Licencie je zahrnutá v cene dohodnutej v Objednávke.
 3. Objednávateľ je autorské dielo (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) oprávnený uverejňovať a verejne šíriť resp. sprístupňovať verejnosti v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane tlače, televízie a internetu), ako aj v odborných, osvetových, obchodných, informačných, reklamných, marketingových, propagačných a/alebo iných komunikačných materiáloch bez obmedzenia. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný Licenciu využiť.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený udeliť súhlas na použitie diela (Licenciu) žiadnej tretej osobe.
 5. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že v plnom rozsahu disponuje všetkými právami, záväzkami a súhlasmi potrebnými na plnenie Zmluvy a potvrdzuje, že vytvorením, odovzdaním a prezentáciou autorského diela nebudú porušené práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek tretej osoby ani ustanovenia právnych predpisov.
 6. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo len na účel vyplývajúci zo Zmluvy. Na iné účely je oprávnený ho použiť len so súhlasom Zhotoviteľa.

IX. Vyššia moc – Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 1. Omeškanie niektorej zo Zmluvných strán splnením záväzku podľa Zmluvy nie je porušením povinnosti Zmluvnej strany, ak k nemu došlo v dôsledku okolností spočívajúcich vo vyššej moci.
 2. Za vyššiu moc sa považuje: vojna, vyhlásenie núdzového stavu príslušným orgánom Slovenskej republiky, živelné pohromy, nepokoje, štrajk (okrem štrajku u povinnej Zmluvnej strany) a pod.
 3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 4. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 5. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
 6. O čas trvania vyššej moci alebo prekážky vylučujúcej zodpovednosť sa predlžuje čas dohodnutý v Zmluve na splnenie danej povinnosti.
 7. Zmluvná strana, ktorá pre okolnosti vyššej moci resp. okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemôže splniť svoj záväzok včas, je povinná bezodkladne oznámiť túto okolnosť druhej Zmluvnej strane aj s predpokladaným časom trvania tejto okolnosti. Zároveň je povinná danú okolnosť druhej Zmluvnej strane preukázať, pokiaľ nejde o okolnosť, ktorá je verejne známa.

X. Doručovanie

 1. Na komunikáciu alebo doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou Zmluvné strany použijú elektronickú komunikáciu. Písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa Zmluvné strany zaväzujú zasielať e-mailom na adresu kontaktných osôb uvedených v Objednávke.
 2. Elektronická komunikácia podľa ods. 1 tohto článku VOP sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni odoslania elektronickej správy druhej Zmluvnej strane. Ak deň doručenia elektronickej správy pripadne na iný než pracovný deň, dňom doručenia elektronickej správy druhej Zmluvnej strane je najbližší nasledujúci pracovný deň. Zmluvné strany sa zaväzujú si navzájom potvrdiť prijatie elektronickej správy.
 3. Elektronickú komunikáciu nemožno použiť vo veciach týkajúcich sa odstúpenia od Zmluvy. Elektronickú komunikáciu nemožno použiť ani v ďalších podstatných veciach, ktoré sa týkajú vzniku, zmeny alebo zániku Zmluvy, a ktorej prijatie nepotvrdila kontaktná osoba druhej Zmluvnej strany uvedená v Objednávke.
 4. V prípade zmeny emailovej adresy uvedenej v Objednávke je dotknutá Zmluvná strana povinná oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane. Pokiaľ tak dotknutá Zmluvná strana neurobí, bude sa považovať písomnosť za doručenú zaslaním na emailovú adresu uvedenú v Zmluve.
 5. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel Zmluvných strán uvedené v Objednávke. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje ozmene adresy alebo kontaktných údajov bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená druhej Zmluvnej strane pred odoslaním písomností.
 6. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu určenú v ods. 5 tohto článku VOP. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo tretí pracovný deň odo dňa začatia plynutia odbernej lehoty na vyzdvihnutie zásielky na pošte.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami na účely Zmluvy sú osoby uvedené v Objednávke.

XI. Zánik Zmluvy

 1. Zmluva zaniká:
  a) dohodou Zmluvných strán,
  b) splnením záväzkov oboch Zmluvných strán,
  c) odstúpením od Zmluvy zdôvodov uvedených vo VOP, v Zmluve alebo zdôvodov vyplývajúcich zo zákona,
  d) zánikom Objednávateľa alebo Poskytovateľa bez právneho nástupcu,
 2. Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
  a) Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním diela viac ako 30 dní;
  b) Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie alebo je na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo je súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným; a
  c) v ďalších prípadoch uvedených v týchto VOP.
 3. Zhotoviteľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
  a) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením ceny za dielo alebo jej časti viac ako 30 dní v prípade Zmluvy o dielo;
  b) Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo je na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo je súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným; a
  c) v ďalších prípadoch uvedených v týchto VOP.
 4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a musí obsahovať dôvod odstúpenia od Zmluvy, ktorý vyplýva z VOP, zo Zmluvy alebo zo zákona.
 5. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
 6. Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od Zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených. Ak došlo k odstúpeniu od Zmluvy o dielo zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinnosti Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo aj na úhradu ceny za časť diela, ktorú už vykonal.
 7. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku druhej Zmluvnej strany na náhradu škody a zmluvnú pokutu, ak jej takýto nárok podľa Zmluvy a/alebo zákona vznikol.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu plnenia Zmluvy dozvedeli (ďalej len „Dôverné informácie“), a to tak v priebehu plnenia tejto Zmluvy, ako aj po jej zániku, a to bez časového obmedzenia. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie využijú výhradne v rámci plnenia Zmluvy a v žiadnom prípade ich nevyužijú pre seba a/alebo niekoho iného a/alebo neposkytnú tretej osobe a zaistia ochranu Dôverných informácií a/alebo dokumentov pred ich krádežou, odcudzením, scudzením alebo iným sprístupnením nepovolanej osobe. Zmluvná strana je oprávnená sprístupniť Dôverné informácie v nevyhnutnej miere len za predpokladu, že je o to výslovne požiadaná orgánom verejnej správy alebo súdom, príp. inými inštitúciami, ktoré konajú v rámci výkonu svojej právomoci v súlade s právnym poriadkom SR a takéto konanie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. O takomto sprístupnení a jeho rozsahu je však povinná ihneď písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto odseku Zmluvy má Zmluvná strana nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,00 Eur za každé takéto porušenie. Dohoda ozmluvnej pokute sa nedotýka nároku Zmluvnej strany na náhradu škody.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade spracovania osobných údajov fyzických osôb budú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Objednávka sa považuje za podpísanú aj v prípade, ak je Zhotoviteľovi doručená ako skenová kópia vlastnoručne podpísaného dokumentu alebo dokumentu podpísaného prostredníctvom faksimile. Podpísaním Objednávky sa za podpísané považujú aj tieto VOP. Podpis Objednávky môže byť nahradený aj len akceptáciou ponuky na zhotovenie diela, ktorú zaslal Zhotoviteľ Objednávateľovi, a ktorú Objednávateľ akceptoval prostredníctvom e-mailu. V takom prípade musia byť podmienky zhotovenia diela obsiahnuté v ponuke a k ponuke musia byť pripojené tieto VOP, s ktorými musí Objednávateľ vysloviť súhlas v akceptácii.
 4. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy, a to aj len čiastočná, nemá vplyv na platnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné ustanovenie Zmluvy nahradia novým ustanovením tak, aby bol dosiahnutý pôvodne dohodnutý účel Zmluvy.
 5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť. Na Zmluvu o dielo nemá zmena VOP vykonaná po jej uzavretí vplyv.
 6. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 7. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory primárne dohodou. V prípade, že dohoda nie je možná, na rozhodnutie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, je vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
 8. VOP a Zmluva sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 9. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Autorským zákonom.
 10. VOP sú účinné odo dňa 22.4.2024.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.