Všeobecné obchodné podmienky k zmluve o poskytovaní služieb

Všeobecné obchodné podmienky k zmluve o poskytovaní služieb

spoločnosti Vivantina, s.r.o., so sídlom: Kmeťova 13, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 519 344, DIČ: 2120359032, IČ DPH: SK2120359032, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 39997/V

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi spoločnosťou Vivantina, s.r.o., so sídlom: Kmeťova 13, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 519 344, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 39997/V, ako poskytovateľom služby (ďalej len ako „Poskytovateľ“) a druhou stranou – právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom ako Objednávateľom (ďalej len ako „Objednávateľ“) (Objednávateľ a Poskytovateľ spolu aj ako len „Zmluvné strany“).
 2. Zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom podpisu objednávky služby/služieb oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Objednávka“). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, a stávajú sa platnými a účinnými pre Zmluvné strany momentom podpisu Objednávky oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávka obsahuje ustanovenia odlišné od ustanovení VOP, ustanovenia Objednávky a jej príloh majú prednosť. Nie je vylúčené, aby Zmluvné strany za účelom dohody osobitných zmluvných podmienok odlišných od VOP uzatvorili aj osobitnú zmluvu. Ustanovenia takejto osobitnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP (ďalej len ako „Zmluva o poskytovaní služieb“ alebo „Zmluva“).
 3. Vylúčiť uplatnenie VOP alebo ich časti môžu Zmluvné strany iba písomnou dohodou v Objednávke alebo v osobitnej zmluve.
 4. VOP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa: www.vivantina.com.

II. Predmet Zmluvy o poskytovaní služieb

 1. Predmetom Zmluvy oposkytovaní služieb je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby konzultačného, strategického a aplikačného rázu v oblasti digitálneho marketingu za podmienok stanovených týmito VOP a v Objednávke a záväzok Objednávateľa zaplatiť cenu dohodnutú v Objednávke.
 2. Zmenu alebo doplnenie druhu a rozsahu služieb dohodnutých v Objednávke môžu Zmluvné strany uskutočniť aj prostredníctvom preukázateľne potvrdenej e-mailovej komunikácie, ktorá musí obsahovať okrem zmeny alebo doplnenia druhu a rozsahu služieb aj dopad na dohodnutú cenu.
 3. Všetky služby budú Poskytovateľom poskytované Objednávateľovi na diaľku.

III. Doba trvania Zmluvy o poskytovaní služieb

 1. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu neurčitú v prípade opakovane/pravidelne poskytovaných služieb alebo na dobu určitú v prípade jednorazovo/príležitostne poskytovaných služieb. V prípade Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej na dobu určitú je doba trvania Zmluvy ohraničená poskytnutím služby, ktorá je jej predmetom.

IV. Práva a povinnosti Zmluvných strán

 1. Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení predmetu Zmluvy o poskytovaní služieb s odbornou starostlivosťou a dbať, aby nedošlo k poškodeniu technológií alebo majetku Objednávateľa.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet Zmluvy o poskytovaní služieb sám resp. vlastnými pracovníkmi, pričom je povinný u každého z nich zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť a udržiavať na plnenie záväzkov podľa predmetu Zmluvy o poskytovaní služieb výlučne tím ľudí, ktorí sú riadne vyškolení v oblasti poskytovaných služieb špecifikovaných v prílohe Objednávky.
 4. Poskytovateľ má povinnosť všetky informácie a všetky prostriedky zverené mu Objednávateľom, ich súčasti a príslušenstvo, používať len na účely plnenia predmetu Zmluvy o poskytovaní služieb.
 5. Poskytovateľ má právo na poskytnutie všetkých a kompletných informácií od Objednávateľa, ktoré sú na plnenie predmetu Zmluvy o poskytovaní služieb potrebné.
 6. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi potrebné informácie, podklady a prístupy k jeho webu a k analytickým programom potrebným pre plnenie záväzku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytovaní služieb.
 7. Objednávateľ je povinný zaistiť Poskytovateľovi podmienky nevyhnutné na vykonávanie služieb, ktorých poskytnutie je predmetom Zmluvy o poskytovaní služieb, a to konkrétne:
  a) umožniť Poskytovateľovi vykonávanie služieb, ktoré sú predmetom Zmluvy oposkytovaní služieb a poskytnúť mu prístupové údaje k analytickým programom, a to na dobu nevyhnutnú na realizáciu služieb podľa Objednávky,
  b) zaistiť poskytnutie súčinnosti zo strany zamestnancov Objednávateľa a zo strany tretích osôb, ktorých súčinnosť je na úspešné poskytnutie ostatných služieb podľa Zmluvy o poskytovaní služieb nevyhnutná,
  c) dodržiavať pracovné postupy odporúčané Poskytovateľom.
 8. Pokiaľ Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť špecifikovanú v tomto článku VOP riadne a včas, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie poskytnutia služieb Objednávateľovi.

V. Cena za poskytovanie služieb a platobné podmienky

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za jednotlivé služby a prípadný hodinový mesačný rozsah prác (alokácia) sú dohodnuté v Objednávke. V prípade Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej na dobu určitú je odmena Poskytovateľa za jednorazovo/príležitostne poskytnutú službu stanovená v Objednávke.
 2. Rozpočet na médiá, ktorý sa použije v kampaniach na Google, na Facebooku/Instagrame, či v inom reklamnom systéme, nie je odmenou Poskytovateľa. Faktúru za médiá vystavuje Objednávateľovi priamo konkrétny poskytovateľ mediálneho priestoru (Google, Meta), ak nie je dohodnuté inak.
 3. Cena je splatná spätne, mesačne pozadu, vždy na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom v nasledovnom kalendárnom mesiaci so splatnosťou 7 dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry. Cena za úvodné služby (jednorazové nastavenia) je splatná vopred.
 4. Práce a služby objednané Objednávateľom a vykonané Poskytovateľom nad rámec Objednávky v rozsahu uvedenom v článku II. ods. 2 týchto VOP budú Poskytovateľom vyfakturované do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dodatočné služby poskytnuté.
 5. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou čo i len jednej splatnej faktúry podľa dohodnutých podmienok upravených v tomto článku VOP, je Poskytovateľ bez obmedzenia a v celom rozsahu oprávnený pozastaviť poskytovanie svojich služieb pre Objednávateľa podľa Zmluvy o poskytovaní služieb až do doby, pokiaľ Objednávateľ neuhradí všetky splatné záväzky voči Poskytovateľovi.
 6. Na základe dohody Zmluvných strán môže byť splatnosť faktúry predĺžená. Predĺženie splatnosti faktúry má vplyv na celkovú cenu služby, a to nasledovne:
  a) platba vopred – 2 % z fakturovanej sumy
  b) 14 dňová splatnosť + 1,5 % z fakturovanej sumy
  c) 30 dňová splatnosť + 3% z fakturovanej sumy
  d) 45 dňová splatnosť + 5% z fakturovanej sumy
  e) Platba vopred a/alebo prípadné predĺženie splatnosti faktúr sú dohodnuté vždy v Objednávke.
 7. Objednávateľ dáva súhlas na elektronické zasielanie faktúr. Elektronické faktúry budú zasielané na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v Objednávke alebo oznámená Objednávateľom Poskytovateľovi prostredníctvom e-mailu.
 8. Odmena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania fakturovanej čiastky na bankový účet Poskytovateľa určený v Objednávke.
 9. Faktúra vystavená Poskytovateľom podľa týchto VOP musí obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
 10. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti podľa tohto článku ods. 3 týchto VOP je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,25 % z neuhradenej čiastky vrátane DPH za každý, aj začatý deň omeškania.

VI. Podpora, zodpovednosť za škodu a obmedzenie záruky

 1. Všetky otázky a požiadavky Objednávateľa týkajúce sa služieb poskytovaných Poskytovateľom je Poskytovateľ povinný zodpovedať a vyriešiť podľa jeho možností a schopností v lehote 72 hodín od obdržania otázky alebo požiadavky od Objednávateľa projektovým manažérom Poskytovateľa, ktorý má projekt Objednávateľa na starosti, a to elektronickou formou.
 2. V prípade, že zásah Poskytovateľa do zdrojového kódu webu Objednávateľa spôsobí nefunkčnosť tohto webu alebo jeho časti, Poskytovateľ je povinný túto chybu okamžite na vlastné náklady odstrániť. Nárok Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody nie je odstránením nefunkčnosti dotknutý.
 3. Ak Poskytovateľ poskytuje službu prostredníctvom nástroja, ktorého správa, funkčnosť a technický vývoj sú pod kontrolou tretej strany, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek prerušenia alebo nedostatky vo funkcionalite nástroja, ani za to, že poskytovaná služba bude neustále v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Objednávateľ si je vedomý toho, že Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek čiastočné alebo úplné nefunkčnosti po poskytnutí služby. Takáto situácia nebude považovaná za vadu služby. Objednávateľ si je tiež vedomý, že akákoľvek zmena kódu webu môže mať vplyv na funkčnosť poskytnutej služby. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek problémy vyplývajúce z týchto zmien, pokiaľ nie sú priamo spôsobené chybou Poskytovateľa. Akékoľvek zásahy do kódu webu po dokončení inštalácie, ktoré vedú k čiastočnému alebo úplnému znefunkčneniu implementovaného riešenia, vylučujú zodpovednosť Poskytovateľa za takéto vady.

VII. Práva duševného vlastníctva

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak vykonaním diela alebo poskytnutím služby podľa týchto VOP a Objednávok dôjde k vytvoreniu autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), udeľuje Poskytovateľ Objednávateľovi súhlas na použitie diela, vrátane akýchkoľvek jeho častí a zložiek v časovo a územne neobmedzenom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu (ďalej len „Licencia“). Licencia sa udeľuje aj ku všetkým opravám, doplneniam alebo modifikáciám a na všetky spôsoby použitia diela v zmysle Autorského zákona.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za udelenie Licencie je zahrnutá v cene dohodnutej v Objednávke.
 3. Objednávateľ je autorské dielo (vrátane akýchkoľvek jeho zložiek a/alebo častí) oprávnený uverejňovať a verejne šíriť resp. sprístupňovať verejnosti v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane tlače, televízie a internetu), ako aj v odborných, osvetových, obchodných, informačných, reklamných, marketingových, propagačných a/alebo iných komunikačných materiáloch bez obmedzenia. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný Licenciu využiť.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nie je oprávnený udeliť súhlas na použitie diela (Licenciu) žiadnej tretej osobe.
 5. Poskytovateľ výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že v plnom rozsahu disponuje všetkými právami, záväzkami a súhlasmi potrebnými na plnenie Zmlúv a potvrdzuje, že vytvorením, odovzdaním a prezentáciou autorského diela nebudú porušené práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek tretej osoby ani ustanovenia právnych predpisov.
 6. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo len na účel vyplývajúci zo Zmlúv. Na iné účely je oprávnený ho použiť len so súhlasom Poskytovateľa.

VIII. Vyššia moc – Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 1. Omeškanie niektorej zo Zmluvných strán splnením záväzku podľa Zmluvy nie je porušením povinnosti Zmluvnej strany, ak k nemu došlo v dôsledku okolností spočívajúcich vo vyššej moci.
 2. Za vyššiu moc sa považuje: vojna, vyhlásenie núdzového stavu príslušným orgánom Slovenskej republiky, živelné pohromy, nepokoje, štrajk (okrem štrajku u povinnej Zmluvnej strany) a pod.
 3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 4. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 5. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
 6. O čas trvania vyššej moci alebo prekážky vylučujúcej zodpovednosť sa predlžuje čas dohodnutý v Zmluve na splnenie danej povinnosti.
 7. Zmluvná strana, ktorá pre okolnosti vyššej moci resp. okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemôže splniť svoj záväzok včas, je povinná bezodkladne oznámiť túto okolnosť druhej Zmluvnej strane aj spredpokladaným časom trvania tejto okolnosti. Zároveň je povinná danú okolnosť druhej Zmluvnej strane preukázať, pokiaľ nejde o okolnosť, ktorá je verejne známa.

IX. Doručovanie

 1. Na komunikáciu alebo doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou Zmluvné strany použijú elektronickú komunikáciu. Písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa Zmluvné strany zaväzujú zasielať e-mailom na adresu kontaktných osôb uvedených v Objednávke.
 2. Elektronická komunikácia podľa ods. 1 tohto článku VOP sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni odoslania elektronickej správy druhej Zmluvnej strane. Ak deň doručenia elektronickej správy pripadne na iný než pracovný deň, dňom doručenia elektronickej správy druhej Zmluvnej strane je najbližší nasledujúci pracovný deň. Zmluvné strany sa zaväzujú si navzájom potvrdiť prijatie elektronickej správy.
 3. Elektronickú komunikáciu nemožno použiť vo veciach týkajúcich sa odstúpenia od Zmluvy a výpovede zmluvy. Elektronickú komunikáciu nemožno použiť ani v ďalších podstatných veciach, ktoré sa týkajú vzniku, zmeny alebo zániku Zmluvy, a ktorej prijatie nepotvrdila kontaktná osoba druhej Zmluvnej strany uvedená v Objednávke.
 4. V prípade zmeny emailovej adresy uvedenej v Objednávke je dotknutá Zmluvná strana povinná oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane. Pokiaľ tak dotknutá Zmluvná strana neurobí, bude sa považovať písomnosť za doručenú zaslaním na emailovú adresu uvedenú v Zmluve.
 5. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel Zmluvných strán uvedené v Objednávke. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje ozmene adresy alebo kontaktných údajov bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená druhej Zmluvnej strane pred odoslaním písomností.
 6. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu určenú v ods. 5 tohto článku VOP. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo tretí pracovný deň odo dňa začatia plynutia odbernej lehoty na vyzdvihnutie zásielky na pošte.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami na účely Zmluvy sú osoby uvedené v Objednávke.

X. Zánik Zmluvy

 1. Zmluva zaniká:
  a) dohodou Zmluvných strán,
  b) splnením záväzkov oboch Zmluvných strán,
  c) odstúpením od Zmluvy zdôvodov uvedených vo VOP, v Zmluve alebo zdôvodov vyplývajúcich zo zákona,
  d) zánikom Objednávateľa alebo Poskytovateľa bez právneho nástupcu,
  e) výpoveďou.
 2. Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
  a) Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo je na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo je súdom vyhlásený úpadok Poskytovateľa a/alebo Poskytovateľ sa stane platobne neschopným; a
  b) v ďalších prípadoch uvedených v týchto VOP.
 3. Poskytovateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
  a) Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 10 kalendárnych dní;
  b) Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo je na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo je súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným; a
  c) v ďalších prípadoch uvedených v týchto VOP.
 4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné,musí byť doručené druhej Zmluvnej strane amusí obsahovať dôvod odstúpenia od Zmluvy, ktorý vyplýva z VOP, zo Zmluvy alebo zo zákona.
 5. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
 6. Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od Zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od Zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených.
 7. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku druhej Zmluvnej strany na náhradu škody a zmluvnú pokutu, ak jej takýto nárok podľa Zmluvy a/alebo zákona vznikol.
 8. Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú možno kedykoľvek vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu svýpovednou dobou dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť dňom doručenia výpovede adresátovi.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v priebehu plnenia Zmluvy dozvedeli (ďalej len „Dôverné informácie“), a to tak v priebehu plnenia tejto Zmluvy, ako aj po jej zániku, a to bez časového obmedzenia. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie využijú výhradne v rámci plnenia Zmluvy a v žiadnom prípade ich nevyužijú pre seba a/alebo niekoho iného a/alebo neposkytnú tretej osobe a zaistia ochranu Dôverných informácií a/alebo dokumentov pred ich krádežou, odcudzením, scudzením alebo iným sprístupnením nepovolanej osobe. Zmluvná strana je oprávnená sprístupniť Dôverné informácie v nevyhnutnej miere len za predpokladu, že je o to výslovne požiadaná orgánom verejnej správy alebo súdom, príp. inými inštitúciami, ktoré konajú v rámci výkonu svojej právomoci v súlade s právnym poriadkom SR a takéto konanie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. O takomto sprístupnení a jeho rozsahu je však povinná ihneď písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto odseku Zmluvy má Zmluvná strana nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,00 Eur za každé takéto porušenie. Dohoda ozmluvnej pokute sa nedotýka nároku Zmluvnej strany na náhradu škody.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade spracovania osobných údajov fyzických osôb budú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Objednávka sa považuje za podpísanú aj v prípade, ak je Poskytovateľovi doručená ako skenová kópia vlastnoručne podpísaného dokumentu alebo dokumentu podpísaného prostredníctvom faksimile. Podpísaním Objednávky sa za podpísané považujú aj tieto VOP. Podpis Objednávky môže byť nahradený aj len akceptáciou ponuky na poskytnutie služby, ktorú zaslal Poskytovateľ Objednávateľovi, a ktorú Objednávateľ akceptoval prostredníctvom e-mailu. V takom prípade musia byť podmienky poskytnutia služby obsiahnuté v ponuke a k ponuke musia byť pripojené tieto VOP, s ktorými musí Objednávateľ vysloviť súhlas v akceptácii.
 4. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy, a to aj len čiastočná, nemá vplyv na platnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné ustanovenie Zmluvy nahradia novým ustanovením tak, aby bol dosiahnutý pôvodne dohodnutý účel Zmluvy.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť. Na Zmluvu o poskytovaní služieb nemá zmena VOP vykonaná po jej uzavretí vplyv.
 6. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 7. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory primárne dohodou. V prípade, že dohoda nie je možná, na rozhodnutie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, je vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
 8. VOP a Zmluva sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 9. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Autorským zákonom.
 10. VOP sú účinné odo dňa 22.4.2024

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.