notebook, pero a zošit na stole

Marketingový mix 4P

Stanovenie produktovej stratégie, ktorá je založená na pochopení zákazníka.

Marketingový mix 4P je metóda stanovenia produktovej stratégie a produktového portfólia. Organizácie si ho definujú na základe porozumenia potrieb zákazníka a svojho postavenia na trhu. Skladá sa zo štyroch zložiek:

  1. Product - označovaný aj ako Produktový mix
  2. Price - označovaný aj ako Kontraktačný mix
  3. Place - označovaný aj ako Distribučný mix
  4. Promotion - označovaný aj ako Komunikačný mix

Marketingový mix 4P je jedným z najdôležitejších základov marketingovej stratégie organizácie v rámci vykonávania marketingu a predaja. Je alternatívou k marketingovému mixu 4C, ktorý vychádza z pohľadu zákazníka.

V praxi sa parametre marketingového mixu 4P nastavujú až po vykonaní STP (segmentácie, targetingu a positioningu). Silne sa odporúča vykonávať paralelne mix 4C. Novinkou v tejto oblasti je marketingový mix 3V.

Tiež je dôležité pochopiť cieľovú skupinu a porozumieť jej potrebám a kritériám výberu. Správny marketingový mix zodpovedá požiadavkám zákazníka, vytvára konkurenčnú výhodu, pozostáva zo správneho pomeru jeho jednotlivých zložiek a zodpovedá zdrojom organizácie.

Produkt

Pod produktom chápeme všetko, čo organizácia ponúka zákazníkovi k uspokojeniu jeho hmotných i nehmotných potrieb a túžob. Rozhodnutia o produkte zahŕňajú otázku, ktoré tovary a služby by mali byť ponúkané ktorej skupine zákazníkov. 

Organizácia by nemala stavať svoj úspech na jednom konkrétnom produkte a mala by pochopiť fázy, ktorými produkt prechádza. Etapy, ktorými prechádza produkt sú etapa zavádzania, rastu, dospelosti a úpadku.

Cena

Je kľúčovým elementom marketingového mixu, keďže predstavuje to, čo spoločnosť dostane za svoje výrobky a služby.

Ceny na každom trhu závisia od interakcie nákladov, dopytu a konkurencie. 

Pri stanovení ceny produktu sa pohybujeme v intervale ohraničenom dvoma hodnotami. Dolný litim je, keď je cena nižšia ako náklady a podnikateľská aktivita tak prestáva mať zmysel. Horným limitom je cena, za ktorú už zákazníci nie sú ochotní daný produkt kúpiť. Nájdenie svojej pozície medzi týmito dvoma extrémami závisia práve od nákladov, dopytu a konkurencie.

Dôležité je vedieť správne určiť cenové stratégie a taktiky a položiť si správne otázky. Ich určenie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodovania o pozícii na trhu. Stanovenie cien na rozličných úrovniach má významný dosah na predajnosť, trhový podiel a ziskovosť. 

Miesto a distribúcia

Je tiež veľmi podstatným faktorom marketingového mixu 4P. Produkt musí byť dostupný v adekvátnom množstve, na vhodnom mieste a v čase, kedy je zákazník ochotný kúpiť si ho. Tento bod v sebe zahŕňa aj informačný tok, propagačný tok, prevody vlastníckych vzťahov a platby za služby.

Promotion

Propagačný mix zahŕňa reklamu, osobný predaj, PR, priamy marketing, online marketing. Pomocou týchto prostriedkov je publikum informované o úžitkoch, ktoré produkty či služby prinášajú.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.